Ketersediaan

Kluster Ketersediaan (KTS) diterajui oleh Bahagian Sekuriti Makanan, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. KTS dianggotai oleh kementerian/agensi kerajaan, ahli akademia dan pertubuhan bukan kerajaan. Kluster ini berfokuskan kepada dimensi ketersediaan bagi menjamin bekalan makanan yang ditentukan oleh pengeluaran tempatan, stok penimbal dan juga perdagangan.

 

Terma Rujukan Kluster

 1. Mengenal pasti strategi untuk meningkat Kadar Sara Diri (Self Sufficiency Ratio-SSR) makanan utama dan memastikan SSR berada pada tahap yang baik;
 2. Memastikan ketersediaan kapasiti import dan memudahcara strategi untuk meneroka sumber alternatif import makanan;
 3. Memastikan kapasiti stok makanan negara memenuhi keperluan penduduk Malaysia;
 4. Menyelaras bantuan makanan kepada golongan sasar dan memastikan ketersediaan makanan kepada semua penduduk Malaysia termasuk warga asing; dan
 5. Mengenal pasti fungsi dan menambahbaik kluster ketersediaan agar relevan mengikut keperluan dari semasa ke semasa.

Bagi menjamin bekalan makanan dalam negara sentiasa mencukupi, Kerajaan sentiasa komited bagi mempelbagaikan inisiatif berteraskan dimensi sekuriti makanan. Terdapat pelbagai program yang disediakan dalam aspek ketersediaan untuk memenuhi keperluan ini.

 

Program Pembangunan Pertanian

Program Taman Kekal Pengeluaran Makanan

Program Taman Kekal Pengeluaran Makanan (TKPM) merupakan salah satu strategi di bawah Dasar Pertanian Negara Ketiga (DPN3) untuk menggalakkan pelaksanaan projek pertanian secara berskala besar, komersil dan berteknologi tinggi oleh usahawan termasuk sektor swasta. Objektif program adalah seperti berikut:

 1. Mewujudkan zon pengeluaran tanaman makanan kekal;
 2. Membantu meningkatkan pengeluaran makanan negara yang mapan dan berkualiti;
 3. Membangunkan dan meningkatkan penglibatan usahawan-usahawan dalam bidang pengeluaran tanaman makanan secara komersil;
 4. Meningkatkan pendapatan bersih peserta kepada sekurang-kurangnya RM3,000 sebulan; dan
 5. Menggalakkan dan meningkatkan penglibatan sektor swasta dalam pengeluaran tanaman makanan.

Maklumat lanjut, sila klik di sini.

 

Pembangunan Pertanian Komuniti (Kebuniti)

Pembangunan Pertanian Komuniti atau juga dikenali Program Pertanian Bandar merupakan program yang membantu isi rumah meringankan kos sara hidup melalui pengeluaran sendiri bahan makanan melalui bimbingan Jabatan Pertanian. Program ini melibatkan penduduk di kawasan bandar dan pinggir bandar dengan kerjasama dan penglibatan pelbagai Jabatan dan Agensi yang berkaitan di peringkat Negeri dan Persekutuan. Pembangunan pertanian komuniti berperanan sebagai salah satu strategi untuk menggalakkan interaksi sosial antara penduduk tempatan. Selain itu, pertanian komuniti membantu meningkatkan motivasi diri para peserta program dengan kemampuan untuk membentuk komuniti sendiri dan bekerja secara berpasukan untuk menghasilkan produk makanan sama ada untuk kegunaan sendiri atau untuk dijual.

Maklumat lanjut, sila klik di sini.

Terdapat beberapa indikator yang diguna pakai dalam menentukan tahap pengeluaran makanan negara. Antaranya:

1.

Kadar Sara Diri (SSR)

 

SSR menerangkan tentang magnitud pengeluaran terhadap penggunaan domestik. Ia menunjukkan sejauh mana bekalan komoditi pertanian sesebuah negara dapat memenuhi permintaan domestik. SSR yang mencapai 100 peratus atau lebih menunjukkan pengeluaran adalah mencukupi untuk memenuhi keperluan domestik.

 

 

 

 

Sumber: Supply and Utilization Accounts of Selected Agricultural Commodities, Malaysia, 2018-2022 https://www.dosm.gov.my/portal-main/release-content/supply-and-utilization-accounts-selected-agricultural-commodities-malaysia--

2.

Penggunaan Per Kapita (PCC)

 

PCC merujuk kepada jumlah penggunaan makanan oleh setiap penduduk dalam setahun. PCC diukur dalam kilogram setahun dan gram sehari.

 

 

 

 

Penggunaan Per Kapita (PCC) Komoditi Pertanian Terpilih (2022)

 

Sumber: Supply and Utilization Accounts of Selected Agricultural Commodities, Malaysia, 2018-2022 https://www.dosm.gov.my/portal-main/release-content/supply-and-utilization-accounts-selected-agricultural-commodities-malaysia--

3.

Kadar Kebergantungan Import (IDR)

 

IDR menerangkan kebergantungan sesebuah negara kepada import komoditi pertanian dalam memenuhi keperluan domestik. Semakin tinggi IDR menunjukkan semakin banyak bekalan komoditi pertanian yang diimport.

 

     

 

Sumber: Supply and Utilization Accounts of Selected Agricultural Commodities, Malaysia, 2018-2022 https://www.dosm.gov.my/portal-main/release-content/supply-and-utilization-accounts-selected-agricultural-commodities-malaysia--

 

Imbangan Dagangan

 

Imbangan perdagangan ialah perbezaan antara nilai eksport dan import. Apabila eksport melebihi import, lebihan direkodkan manakala defisit pula dicatatkan apabila import melebihi eksport.

4.

Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK)

 

Dari segi konsep KDNK boleh dikira menerusi tiga (3) pendekatan utama iaitu pengeluaran, perbelanjaan dan pendapatan seperti berikut:

 1. KDNK pengeluaran adalah jumlah nilai barangan dan perkhidmatan yang dikeluarkan dalam tempoh tertentu selepas ditolak kos barang dan perkhidmatan yang digunakan dalam proses pengeluaran. Jumlah nilai tambah bagi semua pengeluar dalam ekonomi;
 2. KDNK berasaskan kaedah perbelanjaan bersamaan jumlah bagi semua komponen perbelanjaan akhir ke atas barangan dan perkhidmatan ditolak dengan import barangan dan perkhidmatan; dan
 3. KDNK berasaskan kaedah pendapatan ialah hasil jumlah semua pendapatan terakru bagi pengeluaran dalam ekonomi merangkumi komponen pendapatan kepada faktor pengeluaran.
 

Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) Agromakanan Merentasi Sektor Ekonomi

 

PENERBITAN

MyAgricensus Portal

Indikator Pertanian Terpilih, Malaysia 2023

Akaun Pembekalan dan Penggunaan Komoditi Pertanian Terpilih, Malaysia 2018-2022

Perangkaan Agromakanan 2022

Ringkasan Perdagangan Luar Negeri

Laporan Statistik Tanaman

 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • myGovernment icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) icon
 • Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) icon